Stiga Sports Ebenholz NCT V

Rank 47

Stiga Sports Ebenholz NCT V

Grepp: Konkav, Anatomisk, Rak, Penn, Kontroll: 62, Hastighet: 115
Jämför

Stiga Sports Ebenholz NCT V