Gatco Diamond Whetstone

Gatco Diamond Whetstone

Slipmetod/Typ: Bryne (sten), Slipyta: Diamant, Sten, Flera olika slipytor
Jämför

Gatco Diamond Whetstone