Buck Knives EdgeTek Bench Medium Stone Sharpener

Buck Knives EdgeTek Bench Medium Stone Sharpener

Slipmetod/Typ: Bryne (sten), Slipyta: Diamant, Sten
Jämför

Buck Knives EdgeTek Bench Medium Stone Sharpener