Olaplex No4P Blonde Enhancer Toning Shampoo 250ml vs. Kolai Silver Burst Shampoo 250ml + 4

Typ
Gel / Flytande
Gel / Flytande
Gel / Flytande
Gel / Flytande
Gel / Flytande
Gel / Flytande
Mängd
250 ml/g
250 ml/g
250 ml/g
50 ml/g
350 ml/g
350 ml/g
Pris /ml/g
0.98 kr/ ml/g
0.57 kr/ ml/g
0.36 kr/ ml/g
0.9 kr/ ml/g
0.2 kr/ ml/g
0.63 kr/ ml/g
Keyword