Havit HV-N5086

Havit HV-N5086

  • Inbyggd mikrofon
  • Autofokus
  • Windows
  • Inbyggd mikrofon
  • Autofokus
  • Plattform: Windows